2-05-2018

I stało się.

Po prawie roku prac i konsultacji, Ministerstwo Finansów przedstawiło Metodykę oceny zachowania tzw. należytej staranności – czyli zbiór wytycznych dla władz skarbowych i podatkowych w kontekście kontroli zachowań podatników.
Jak możemy dowiedzieć się z opublikowanego uzasadnienia, celem Metodyki jest zapewnienie spójnego i transparentnego podejścia organów Krajowej Administracji Skarbowej do kwestii należytej staranności.

Metodyka wskazuje na trzy główne kryteria należytej staranności.

Pierwszym kryterium formalnym będzie weryfikowanie kontrahentów, zarówno nowych, jak i kontrahentów, z którymi dany podmiot prowadził już transakcje. Oczekiwaniem organów kontroli skarbowej i podatkowej będzie udowodnienie przez podatnika „regularnej” kontroli m.in. statusu podatkowego kontrahentów, co ma go zabezpieczyć przed zawieraniem transakcji z podmiotami prowadzącymi nieuczciwą działalność bądź podmiotami wyrejestrowanymi dla celów VAT.

Kolejną ważną przesłanką podnoszoną przez Ministerstwo Finansów jest weryfikacja warunków transakcji i relacji tej transakcji do transakcji podobnych. Innymi słowy, Ministerstwo oczekuje, aby podatnicy zwracali uwagę na rynkowość zawieranych transakcji, zarówno w kwestiach cen, jak i warunków ich zawierania (np. terminów płatności, terminów dostaw, nadzwyczajnych rabatów) i z dystansem podchodzili do tzw. okazji.

Wreszcie ważnym kryterium oceny ma być stosowanie przez podatnika mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), który podatnicy będą mogli stosować od 1 lipca 2018 roku. Metodyka wprost stwierdza, że „jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności, jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.”

Zespół Nip Inspektor